Færdig!!

I går var jeg til dimissions på universitetet, og nu er jeg HELT færdig med min uddannelse. Jeg fik mit eksamensbevis med titlen “Civilingeniør, Software Engineering” og kan derfor ikke kalde mig selv studerende længere (Hvilket føles vildt sært).

Jeg forlader dog ikke Aalborg Universitet lige med det samme, da jeg er allerede i gang med lønforhandling, og hvis alt går vel starter jeg d 1. august som system udvikler for “portal gruppen” på Aalborg Universitet.

Portal gruppens hovedopgave er at udvikle systemer til vedligeholdelse af forskellige hjemmesider under Aalborg Universitet, og er beskrevet i job annoncen som:

Portalen er organisatorisk placeret på Aalborg Universitetsbibliotek. Portaludviklingsgruppen består pt. af 6 personer, som vil blive nærmeste kollegaer i dagligdagen. Den enkelte har stor indflydelse på arbejdsopgaverne, både hvad angår tilrettelæggelse og løsning, og fri hjemmearbejdsplads er en mulighed. Udviklingsarbejdet er baseret på Open Source-løsninger og følger SOA-principper. Portalen driver pt. ca. 60 hjemmesider – dette tal er stødt stigende.

Hvilket jo lyder meget godt. Jeg glæder mig til at starte, og jeg håber at jobbet lever op til alle mine forventninger.

One Response to “Færdig!!”

  1. Khutso Says:

    Stay Local – Go Global!Dette burde ve6re Danmarks nye slogan for – ogse5 pe5 den lange bane – at opggbye et kreativt og konkurrencedygtigt samfund, hvor be5de naturlige, menneskelige, teknologiske og infrastrukturelle ressourcer inddrager hele Danmark til at ge5 ud og mf8de den globale konkurrence.Samtidig bf8r begrebet UdkantsDanmark begraves sammen med den re5dne banan. I et land med 7.300 kystkilometer – og pe5 intet sted i Danmark le6ngere end 52,6 km til en kyst, se5 er KystDanmark et langt bedre og meget mere dynamisk ord. For der er masser af ressourcer langs de danske kyster. Be5de i vandet, pe5 stranden i de tilgre6nsende landomre5der – og sidste men ikke mindst i de mennesker, som lever og bor i KystDanmark, og de mennesker – under forudse6tning af erhvervs-, skole- og indkf8bsmuligheder – gerne vil bo i KystDanmark. Ved udgangen af 2014 fe5r vi (endelig) landsde6kkende bredbe5nd i Danmark. Det e5bner helt nye muligheder – i hele Danmark. Og det er nf8dvendigt. For Danmarks geografiske placering i europe6isk og global sammenhe6ng giver se6rlige udfordringer. Vi skal udvikle os. Vi skal fortsat have produktioner af varer og tjenesteydelser.For uden produktion har vi ikke noget at udvikle til, og se5 ender vi som en europe6isk udkantsprovins, som skal leve af planf8konomiske overff8rselsindkomster fra EU. Der er allerede fra Spanien og Gre6kenland skre6mmende eksempler pe5, hvilke vilke5r, vi se5 fe5r at eksistere under.Det ville ve6re naivt at tro, der kommer en ny Grundfos eller en ny Danfoss. Til genge6ld er det realistisk at tro, at vi i Danmark kan noget se6rligt, hvis vi udnytter landets decentrale demografi til decentrale produkti-onsstrukturer. Ive6rkse6ttere og SME’er skal decentralt i hele Danmark gf8res konkurrencedygtige med modulopbyggede produktionsenheder. Containere og/eller units med robot-, automations-, arbejdsmiljf8- miljf8- og it-teknologi skal gf8re selv mindre produktionsenheder konkurrencedygtige, fordi de hurtigt, fleksibelt og tve6rfagligt kan ordreproducere i se5vel store som helt sme5 stykantal.Faciliteterne er der allerede I naturskf8nne omre5der henste5r tomme landbrugsejendomme (bl.a. nogle tidligere statshusmandsbrug), produktionslokaler og beboelsesejendomme, nedlagte skoler, forsamlingshuse, re5dhuse og politistationer, som under de nuve6rende forhold reelt kun venter pe5 at blive revet ned – selv om mange af dem vil kunne bruges be5de til erhverv og turisme (forte6ring, overnatning og service). For ingen vil umiddelbart bo og udvikle i omre5der, hvor der be5de psykisk og fysisk er langt til alt og hvor der pe5 langt sigt hverken findes skoler, kf8bme6nd, erhverv og ff8rst i 2014 bredbe5nd.Nf8glen er fleksibilitetI stedet for at konkurrere med storproduktionen i p.t. lf8nbillige omre5der pe5 deres betingelser skal vi styrke og udvikle decentrale og mobile produktionsressourcer. Det gf8r vi ved at automatisere sme5, men meget fleksible og omstillingsparate produktionsenheder, hvor en to mand med robotter betjener teknologisk avancerede maskiner. Eller hvor 20 til 30 mand i modulopbyggede klynger samarbejder.Med denne struktur og et nyt tankese6t kan vi i Danmark meget fleksibelt udvikle og producere til konkurrencedygtige priser.Se5 i stedet for at afvikle Danmark skal vi i et konstant samarbejde mellem hf8jt specialiseret viden og he5ndve6rksme6ssig praksis i gensidig respekt udvikle Andelsselskabet The Danish Way to stay Local and Go Global, hvor andelshaverne er innovatf8rer, ive6rkse6ttere, universiteter, organisationer, investorer, virksomheder og alle andre, som har lyst til at deltage i fremtidens produktionsstruktur.Vi har muligheder og traditionerne!Som e9t af de fe5 lande i verden kan Danmark gf8re det. Vi har strukturen og demografien til det. Vi har en livslang tradition for at producere nicheprodukter pe5 et kvalitativt meget hf8jt niveau. Vi er omstillingsparate. Vi kan he5ndve6rksme6ssigt design og kvalitet. Og med viden, tve6rfagligt samarbejde, it, robot- og automatiseringsteknologi kan vi igen gf8re dansk he5ndve6rk og dansk design og kvalitet konkurrencedygtig pe5 globale markedsvilke5r.Vi har gjort det ff8r. Det ff8rste andelsmejeri blev stiftet i Hjedding i 1882 og andelsbeve6gelsen var om noget med til at udvikle dansk landbrug. Nu skal vi bruge andelstanken til at koordinere viden og innovation sammen med praktisk he5ndve6rk og produktion.I infrastrukturer med lokal mobilitet, national sammenhe6ngskraft og globale forbindelse skal der dannes de innovations- og produktionsmiljf8er, som viser det globale samfund, at vi kan Stay Local and Go Global. Vi skal udvikle en pendant til de husme6nd, der ise6r hjulpet af andelstanken gennem ne6sten et e5rhundrede var en aktiv del af den danske landbrugsstruktur.Nu skal vi bruge andelstanken til at koordinere viden og innovation sammen med praktisk he5ndve6rk og produktion. Turisme skal binde Danmark sammen!Danmarks kyst- og sommerhusomre5der oplever fe6rre og fe6rre ge6ster – og har derved store vanskeligheder ved at tiltre6kke investeringer, hvilket betyder tab af arbejdspladser. Samtidig oplever be5de storby-, erhvervs- og krydstogtturismen fremgang.Storby- og krydstogtturisme er i sagens natur lokaliseret til bestemte locationer (Kf8benhavn – c5rhus) i deres nuve6rende udformning. Men hvem siger, at der ikke er et marked for krydstogtturisme op langs den jyske vestkyst. Pe5 samme me5de som Hurtigruten i Norge, som helst ikke vil sammenlignes med de flydende underholdningscentre. Det er en skibsfart, der sejler med gods, fragt, biler, passagerer – og se5 med turister. Hvorfor har vi ikke en lignende tur langs den jyske vestkyst – og se5 med landgang i Esbjerg, Hvide Sande; Hanstholm, Hirtshals og Skagen? Det kunne blive en fantastisk tur for internationale turister, som vil opleve et sje6ldent landskab – fra havs – og pe5 land med ge5- og cykelture pe5 Vestkyststien, historiske ture til de hvide kirker, som ligger lidt inde i landet – og meget andet. Langs hele den jyske vestkyst – og i f8vrigt hele vejen rundt i KystDanmark – ge5r der nationale, regionale og lokale cykelruter, som kunne blive til: Tour de CoastDenmark – i alt godt 2.000 km – og aktiviteter cyklister pe5 ogse5 helt almindelige cykler kunne komme OnOf og deltage, som de har lyst til. Tour de North Sea! Nordsf8en rundt pe5 100 dage!Nationalpark Thy er Danmarks ff8rste nationalpark, og blev oprettet i 2007, med officiel indvielse den 22. august 2008. Omre5det omfatter 24.370 ha og stre6kker sig over et op til 12 km bredt be6lte fra Agger Tange i syd til Hanstholm i nord. Danmarks nationale cykelrute nr. 1 ge5r gennem hele Nationalpark Thy!Danmarks nationale cykelruter nr. 1 og 5 er ogse5 en del af The North Sea Cycle Route, som samlet er pe5 over 6.000 km og ge5r gennem 8 lande. Jeg arbejder pe5 i 2015 at lave Tour de North Sea: 100 dage e1 60 km. Derfor kan alle kategorier af cyklister deltage – pe5 hele turen – eller pe5 dele af turen. Og der vil naturligvis blive arrangeret overnatnings- og forte6ringsmuligheder undervejrs og med medff8lgende servicebiler. Og se5 skal projektet selvff8lgelig dedikeres til at stf8tte en god sag. Tydelig markering af de danske cykelstier kan forf8ge trafikken pe5 de danske cykelstier. I alt er der i Danmark ca. 11.000 km afme6rkede cykelstier. Der er et utal af hjemmesider, som hver ise6r og pe5 hver deres me5der forte6ller om de enkelte cykel-stier – som enten er nationalruter, regionale ruter eller lokale ruter – foruden specialruterne som fx til mountainbikes. Softwaren til alle disse cykelstier udvikler Google, GPS, Iphones, apps etc. etc. pe5 fremragende vis. Det eneste fx Google mangler i sin rutevejledning til cyklister er, om den foresle5ede rute er pe5 national-, regional- og/eller lokal cykelsti. Ne5r det er med, se5 kan alle Worldwide i fred og ro pe5 deres hjemmeadresse planle6gge deres ne6ste cykelferie i Danmark.Derfor kan alle danske turist- og cykelorganisationer med offentligt tilskud alene koncentrere sig om hardwaren – pe5 cykelstierne og langs cykelstierne. Tydelig og ensartet skiltning pe5 selve stierne, god bele6gning pe5 stier i naturskf8nne og trafiksikre omre5der – og gode servicefacilitet i forbindelse med cykelstierne. Og se5 skal alle de offentlig stf8ttede turist- og cykelorganisationer naturligvis samarbejde, se5 tilskudskronerne giver synergieffekt. Ude pe5 stierne me5 der ikke ve6re nogen som helst tvivl om, om hvilken cykelsti, man befinder sig pe5 – og om det er en national; en regional; og/eller en lokalcykelrute. Nogle steder vil der selvff8lgelig ve6re sammenfald af 2 eller 3 kategorier. Denne opgave kunne fx lf8ses ved at bruge den farvemarkering, som S-togene bruger og som de turister, der starter i Kf8benhavn, har ve6nnet sig til. Farvemarkeringen skal naturligvis ff8lges op pe5 de gratiskort, som ligger pe5 alle turistbureauerne i form af VisitDenmark, VisitThy, VisitSamsoe, VisitAarhus etc. etc. Men allerbedst: Udskriv en designkonkurrence om ensartede cykelskilte og tydelige markeringer i de ne6vnte kategorier! Og fe5 se5 efterff8lgende stat, regionerne og kommunerne til at vedtage en fe6les kodeks, se5 ensartet skiltning og afme6rkning sikres pe5 alle danske cykelstier og kort i de udme6rkede VisitDenmark he6fter. Se5dan kan Danmark blive et rigtigt cykelland hvor alle med eller uden at medbringe smartphones kan lokalisere sig.

Leave a Reply

Bødkers.net bliver stolt drevet af WordPress
Indlæg (RSS) og Kommentare (RSS).